Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP)

« Projekce

Tato dokumentace slouží k vydání stavebního povolení nebo ohlášení stavby. Je mnohem podrobnější (měřítko 1:100, 1:50) než pro územní řízení, obsahuje materiálové a technické řešení, včetně rozvodů inženýrských sítí a základní statické ověření konstrukce. Součástí je dále požárně bezpečnostní zpráva, průkaz energetické náročnosti stavby. Podle této dokumentace je možné již stavbu hrubě nacenit a realizovat.